Kärcher center dimo clean

dimo clean

a kärcher hivatalos viszonteladója

Termékleírás

Műszaki adatok
ph-érték13.1
Kiszerelés nagysága5 l
Alkalmazási területek
 • Mezőgazdaság : Tejcsarnok
 • Élelmiszeripari üzemek : Felülettisztítás
 • Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás : Felülettisztítás
 • Kiskereskedelem : Felülettisztítás
 • Magasnyomású mosó
 • Kézi
 • Permetező
Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok
 • Figyelmeztető szó: Veszély!
 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
 • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.


Blog